Rezerwacja.pl - bilety lotnicze
Wyszukujemy najlepszą ofertę sposród miliona przelotów
Lataj z pasją...
Regulamin

Regulamin

 

korzystania z systemu rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych www.rezerwacja.pl należącego do eTravel S.A.


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administrator Systemu rezerwacyjnego.

Administratorem Systemu rezerwacyjnego www.rezerwacja.pl jest eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, tel. 801 08 08 06 lub (22) 492 77 01, fax: (12) 421 88 80, e-mail: rezerwacja@rezerwacja.pl

1.2. Funkcje Systemu. Serwis www.rezerwacja.pl umożliwia użytkownikom:

a. uzyskanie informacji o dostępnych połączeniach lotniczych i cenie biletów
b. dokonanie rezerwacji na wybrane przeloty
c. zakup biletu na wybrane połączenie lotnicze

1.3. Zastosowanie postanowień Regulaminu.

Założenie rezerwacji lub zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu, telefonicznie lub e-mailem. Wobec rezerwacji założonych telefonicznie i mailem postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 

1.4. Akceptacja Regulaminu.

Warunkiem korzystania z Systemu rezerwacji dostępnego w serwisie internetowym www.rezerwacja.pl jest akceptacja podanych poniżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem i eTravel S.A.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA SERWISU eTravel SA

2.1. Akceptacja warunków.

Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z serwisu.

2.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej.

Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

2.3. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi.

Zabrania się dokonywania zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej.

2.4. Zakres korzystania z systemu rezerwacji.

Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup produktu/usługi oferowanej na stronie rezerwacja.pl.

2.5. Ograniczenie odpowiedzialności.

Administrator nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. eTravel S.A. zastrzega, że korzystanie z systemu rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2 .6. Warunki przewozu.

Pasażer jest zobowiązany zapoznać się z międzynarodowymi warunkami przewozu i innymi ważnymi postanowieniami IATA dostępnymi w języku polskim i angielskim pod linkiem: „Conditions of Contract"

3. OBSŁUGA REZERWACJI I SPRZEDAŻY

 
3.1. Dokumenty podróży.

Użytkownik w chwili dokonywania rezerwacji odpowiedzialny jest za posiadanie lub możliwość otrzymania na czas odpowiednich dokumentów podróży, takich jak paszport lub wiza. eTravel S.A. nie ma obowiązku udzielania informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań paszportowych i wizowych danego kraju (dotyczy także kraju przesiadki) można uzyskać m.in. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl / Informacje dla obywateli RP wyjeżdżających za granicę lub bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.

3.2. Sprzedawca i wystawca biletów.

Sprzedawcą biletów lotniczych jest eTravel S.A.  Wystawcą biletów jest Netmedia Business Travel Sp. z o.o., która posiada licencję IATA (International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania biletów lotniczych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego. NBT wchodzi w skład grupy kapitałowej eTravel SA.


3.3. Zapytanie o rezerwację.

Proces rezerwacji przebiega dwuetapowo:

przez Użytkownika na stronie serwisu

następnie

w  Biurze Obsługi Klienta eTravel.

Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość założenia rezerwacji poprzez wybór jednej z zaproponowanych przez System rezerwacyjny opcji, prawidłowe wprowadzenie do formularza rezerwacyjnego wszelkich danych niezbędnych do dokonania transakcji zakupu biletu lotniczego, a następnie zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz warunków zakupu i zwrotu biletu. eTravel S.A. zastrzega sobie prawo ustalenia wcześniejszego terminu zakupu biletu lotniczego niż termin określony przez linię lotniczą.

3.4. Potwierdzenie rezerwacji i ceny.

 Dowodem posiadania przez Użytkownika rezerwacji jest e-mail o temacie: "Potwierdzenie rezerwacji" zawierający imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży, numer rezerwacji, całkowitą cenę biletu lotniczego na moment potwierdzenia zapytania o rezerwację i formę płatności. UWAGA! Potwierdzenie rezerwacji nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem ceny zakupu biletu lotniczego. Ponieważ taryfa oraz podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN, jak również w walutach obcych, cena za bilet lotniczy w momencie wystawienia może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty. eTravel S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu przed jego wystawieniem, wynikającej ze zmiany kursu zastosowanej waluty.

4. CENA BILETU LOTNICZEGO

4.1. Cena biletu lotniczego określona jest w Systemie rezerwacyjnym w złotych polskich (PLN).

4.2. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:

a) taryfę (cena za przelot),

b) opłaty lotniskowe,

c) prowizję eTravel S.A. (opłatę transakcyjną - Transaction Fee)

4.3. Prowizja eTravel S.A. (opłata transakcyjna) jest wprowadzoną przez linie lotnicze opłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych. Za bilety wystawione na podstawie rezerwacji dokonanych w serwisie www.rezerwacja.pl pobierane są następujące prowizje( opłaty transakcyjne) :

a. połączenia europejskie                                                  80 PLN
b. połączenia poza Europą(świat)                                    100 PLN
c. połączenia krajowe ( wewnątrz Polski)                         60 PLN


4.4. Wysokość prowizji za bilety zarezerwowane w serwisie eTravel SA nie zależy od tego, jaki przewoźnik obsługuje połączenie.

4.5. Jeśli cena znacząco różni się od oczekiwanej, może to mieć związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach rezerwacyjnych. Prosimy sprawdzić daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach  lub skontaktować się z biurem eTravel S.A., tel. 801 08 08 06 lub (22) 492 77 01 lub rezerwacja@rezerwacja.pl.

4.6. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

4.7. Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu potwierdzenia przez eTravel SA Potwierdzenie może nastąpić e-mailem lub telefonicznie według danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Zwracamy uwagę, że statystycznie proces rezerwacji biletów lotniczych dotyczących tych samych połączeń dokonywany jest w tym samym czasie przez wielu Użytkowników na całym świecie. Cena biletów zależy natomiast od wielu czynników określonych przez danego przewoźnika, w tym między innymi od czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia podróży, jak również aktualnego poziomu rezerwacji. Przewoźnicy lotniczy wprowadzają, wycofują lub zmieniają taryfy widoczne w systemie rezerwacyjnym w czasie rzeczywistym. Z tego względu istnieje możliwość, że cena widoczna w rezultatach wyszukiwania połączeń i taryf będzie się różnić od zaproponowanej w zapytaniu o ostateczne potwierdzenie rezerwacji, lub też Użytkownik otrzyma informację o tym, że wyszukana oferta nie jest już aktualna i wyszukiwanie powinno zostać powtórzone. eTravel w żaden sposób nie ingeruje w ceny biletów lotniczych, które wyznaczają przewoźnicy.


5. WYSTAWIENIE I ZAKUP BILETU LOTNICZEGO

5.1. Rezerwacja jest weryfikowana przez eTravel SA pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy informacją ukazaną Użytkownikowi, a stanem faktycznym, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zweryfikowanej rezerwacji.

5.2. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy (warunki zakupu i zwrotu biletu) dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Warunki te ustalane są przez linie lotnicze i dostępne na stronie internetowej w czasie rezerwacji lub zakupu oraz bezpośrednio u kasjera lotniczego pod nr tel. 801 08 08 06 lub (22) 492 77 01 lub 
rezerwacja@rezerwacja.pl. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona winny zgadzać się z danymi w paszporcie pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.

5.3. Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.

5.4. Zakup biletu lotniczego, na który jest dokonana rezerwacja, możliwy jest tylko za pośrednictwem eTravel S.A.

5.5. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta. Biuro eTravel S.A. pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 i tylko w takich godzinach możliwe jest wystawienie biletu. eTravel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za anulację rezerwacji spowodowaną nie wykupieniem biletu w terminie lub brakiem zapłaty.

5.6. Linia lotnicza ma prawo skrócić termin zakupu biletu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie na numer podany w formularzu zgłoszeniowym. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik potwierdza tym samym, że wysłanie przez BOK eTravel SA e-maila na w/w adres Użytkownika bądź udzielenie informacji telefonicznej, wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

5.7. eTravel SA zastrzega sobie prawo ustalenia Użytkownikowi wcześniejszego terminu wykupu biletu niż termin określony przez linię lotniczą.

5.8. W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności (przelew, gotówka) w dniu zakupu biletu, skontaktować się z eTravel SA telefonicznie pod numerem 801 08 08 06 lub (22) 492 77 01 lub e-mailem pod adresem: 
rezerwacja@rezerwacja.pl w godzinach od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut. Jeśli pomiędzy dniem dokonania przelewu a datą wystawienia biletu jego cena wzrośnie, Użytkownik ma obowiązek uzupełnić tę różnicę w cenie.

6. FORMY PŁATNOŚCI

Karta kredytowa

6.1. Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel. Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

6.2. Użytkownik podając numer karty kredytowej dokonuje automatycznie wykupu biletu lotniczego jednak wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu przez eTravel SA pod względem prawidłowo skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.

6.3 Autoryzacja i rozliczenie płatności za bilet lotniczy i opłaty lotniskowe dokonywane jest za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego przez linie lotnicze, natomiast autoryzacja i rozliczenie płatności za opłatę transakcyjną odbywa się za pośrednictwem systemu eService.

6.4. W przypadku:

a) braku autoryzacji;
b) możliwości zablokowania należności na karcie;
c) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą danego typu;
d) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą za daną taryfę;

eTravel SA skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem w celu ustalenia innej formy płatności. W razie braku możliwości skontaktowania się telefonicznego zostanie wysłany e-mail. Kontakt telefoniczny lub e-mailowy będzie dokonany na podstawie danych określonych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

6.5. Do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:

a) nazwisko i imię właściciela
b) rodzaj karty kredytowej
c) numer karty kredytowej
d) data ważności karty kredytowej
e) kod CVV2/CVC2 (znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).

6.6. Autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do systemu rezerwacyjnego oraz do eService. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną ustaloną zgodnie z punktem 4. Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.

6.7. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, nie nastąpi zakup biletu.

6.8. eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.


Przelew


6.10. Przelewu należy dokonać na konto: Bank: ING Bank Śląski.; numer rachunku:                 

77 1050 1025 1000 0090 3027 3164    , Beneficjent: eTravel SA, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B. Tytuł wpłaty musi zawierać numer rezerwacji i nazwiska pasażera (-ów). Aby bilet został wystawiony, środki muszą znaleźć się na koncie eTravel S.A. przed wystawieniem biletu, w związku z powyższym wybierając formę płatności za bilet przelew należy pamiętać o wcześniejszym dokonaniu  przelewu, tak aby środki znalazły się na koncie eTravel najpóźniej w dniu wystawienia biletu podanym na potwierdzeniu rezerwacji lub potwierdzonym przez BOK eTravel.

 eTravel S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fakt automatycznego wygaśnięcia rezerwacji z powodu braku płatności.

6.11. Przelewu należy dokonać w banku, w pierwszym możliwym terminie po dokonaniu w eTravel SA potwierdzenia prawidłowości ceny i rezerwacji.

6.12. Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres 
rezerwacja@rezerwacja.pl z uwidocznionym numerem rezerwacji oraz nazwiskiem pasażera (-ów).

Gotówka

6.13. Bilet lotniczy może zostać opłacony gotówką w jednym z poniższych biur obsługi klienta :

Kraków ul Stolarska 8-10 ( Travel Club)

Katowice ul Korfantego 51 (Travel Club)

Warszawa Al. Jerozolimskie 142B (eTravel, Netmedia SA)

Rzeszów ul Lisa Kuli 19 (Netmedia Business Travel Lufthansa City Center) .

Po dokonaniu wpłaty gotówką bilet zostanie wystawiony

 
7. FORMY ODBIORU I DOSTARCZENIA BILETU

7.1. Zakupiony bilet lotniczy może zostać dostarczony do Klienta pod adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym lub może zostać odebrany w wybranym biurze osobiście przez Użytkownika.

7.2. Odbiorcą biletu może być osoba wskazana na bilecie lub osoba, która dokonała zakupu biletu lotniczego.


8. ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego wykupem( wystawieniem).


8.2. Anulowanie rezerwacji przed wykupieniem biletu jest dopuszczalne poprzez wysłanie e-maila ze zleceniem anulacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres 
rezerwacja@rezerwacja.pl albo telefonicznie pod numerem 801 08 08 06 lub 0 (22) 492 77 01. Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w przewidziany powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji.

8.3. Anulowanie rezerwacji po zakupieniu biletu jest zabronione. Takie działanie wiąże się z uruchomieniem procedury dokonania zwrotu biletu i obciążenia pasażera kwotą określoną w warunkach danej taryfy. eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za nie wpuszczenie przez linię lotniczą pasażera do samolotu, którego rezerwacja została anulowana przez Użytkownika. W przypadku zamiaru anulowania zakupionego biletu należy skontaktować się z przedstawicielem eTravel SA w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze anulowania i zwrotu biletu.

9. ANULOWANIE REZERWACJI Z WINY LINII LOTNICZEJ

9.1. eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze, w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rezerwacji eTravel SA

9.2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przesyłane będą przez eTravel SA pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej Klienta lub przekazywane telefonicznie.

10. ZWROT BILETU LOTNICZEGO

10.1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu eTravel SA, pod warunkiem, że zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zamiar dokonania zwrotu zakupionego biletu należy zgłosić do eTravel SA pisemnie w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu, najpóźniej na 4 godziny przed wylotem i wyłącznie w godzinach pracy biura eTravel S.A.

10.2. Warunki zwrotu biletu określają linie lotnicze.

10.3. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu.

10.4. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy. Zwracamy szczególną uwagę na zapoznanie się z warunkami taryf przed zakupieniem biletu lotniczego.

Zwrotowi nie podlega prowizja (opłata transakcyjna).

10.5. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Użytkownika lub na użytą przy płatności kartę kredytową w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego lub osobistego zgłoszenia od użytkownika.


11. ZMIANA REZERWACJI ZAKUPIONEGO BILETU

11.1. Użytkownik ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę. Imię i nazwisko pasażera nie podlega zmianie.

11.2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.

11.3 Zmiana biletu lotniczego podlega:

      a. opłacie za zmianę wynikającej z zastosowanej taryfy
      b. ewentualnym kosztom zastosowania aktualnie dostępnej taryfy, jeśli poprzednia nie jest   dostępna.  

12. REZERWACJA i ZAKUP BILETU NA LINIE LOW COST

12.1 Proces rezerwacji odbywa się bezpośrednio w linii lotniczej typu low cost za pośrednictwem strony serwisu www.rezerwacja.pl

12.2 Dokonanie rezerwacji na połączenia linii low cost jest jednoznaczne z wystawieniem biletu, oba procesy realizowane są w tym samym czasie

12.3 Za rezerwacje i bilety na linie low cost można dokonać płatności tylko i wyłącznie kartą kredytową.

12.4 Obciążenie karty kredytowej odbywa się przez linie lotniczą low cost za wartość biletu oraz przez  eTravel za opłatę transakcyjną.

12.5 Po do dokonaniu rezerwacji na linie low cost potwierdzenie rezerwacji wraz z jej numerem zostanie przesłane na adres e-mail podany przez osobę dokonująca rezerwacji. Linie lotnicze low cost uznają rezerwację za założoną wówczas gdy pasażer dysponuje potwierdzeniem rezerwacji wraz z jej numerem.

12.6 eTravel nie wystawia faktur za rezerwacje/bilety zakupione na linie lotnicze  typu low cost

12.7 eTravel pobiera opłatę transakcyjną za rezerwacje dokonane na linie low cost w wysokości 80 PLN za jedną rezerwację/bilet ( rezerwacja/bilet dla jednej osoby).

12.8 eTravel wystawia tylko faktury za opłatę/y transakcyjne.

Za opłatę transakcyjną za dokonaną rezerwację na linie low cost eTravel wystawia fakturę obciążając kartę kredytową podaną w procesie rezerwacji/biletu na linie low cost.

12.9 Po dokonaniu rezerwacji/zakupu biletu na linie low cost nie można dokonać zwrotu zakupionego biletu.

12.10 W przypadku zmiany dokonanej  rezerwacji/zakupionego biletu na linie  low cost należy skontaktować się w Biurem Obsługi Klienta eTravel podając numer rezerwacji widniejący na potwierdzeniu przesłanym z linii lotniczej low cost. BOK eTravel sprawdzi bezpośrednio w linii lotniczej low cost czy dana zmiana jest możliwa wg  jakich warunków  i jaki będzie koszt ewentualnej zmiany. Wysokość opłaty za dokonanie ewentualnej zmiany określa i pobiera linia lotnicza.

12.11 Za każdą dokonaną przez BOK eTravel zmianę rezerwacji w linii lotniczej low cost eTravel pobiera opłatę transakcyjną w wysokości 80PLN.

12.12 Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji/biletu z linii lotniczej low cost w celu uniknięcia dodatkowych kosztów należy dokładnie przeczytać warunki dołączone do rezerwacji- każda linia lotnicza ma własne warunki i regulaminy.

12.13 eTravel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia( anulowanie lotu, zmiany godzin lotu, zmiany portu odlotu lub przylotu i inne ) rejsów linii lotniczych.

12.14 Przesłanie informacji o zakłóceniu rejsu leży po stronie linii lotniczej, linia lotnicza powinna wysłać na  adres e-mail podany przy zakładaniu rezerwacji/zakupie biletu wszelkie informacje związane z zakłóceniem rejsu. eTravel nie otrzymuje takich informacji z linii lotniczych typu low cost.

12.15 Niektóre linie lotnicze mogą dokonywać obciążenia karty kredytowej w walucie innej jak PLN pomimo podania ceny w PLN. eTravel nie ponosi odpowiedzialności za kursy wymiany walut oraz obciążenie karty kredytowej dokonane przez linie lotnicze.

12.16 W przypadku problemów z otrzymaniem potwierdzenia rezerwacji z linii lotniczej low cost lub w celu sprawdzenia i potwierdzenia rezerwacji/biletu na linie typu low cost należy skontaktować się bezpośrednio z linia lotniczą lub BOK eTravel.13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Administratorem Danych Osobowych jest eTravel SA

13.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych w celu wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy zakupu biletu lotniczego.

13.3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych".

13.4. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

13.5. eTravel SA dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych w Internetowym Serwisie Turystycznym eTravel SA W związku z tym zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez eTravel SA. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

14.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis Rezerwacja.pl rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby eTravel SA

14.3. eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od eTravel SA, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp. NBT jako wystawca biletów lotniczych działa w imieniu i na rzecz linii lotniczych. Odpowiedzialność linii lotniczych za organizację i skutki transportu powietrznego pasażerów regulują konwencje międzynarodowe (Konwencja Haska z 1929 r., Konwencja Warszawska z 1955 r. oraz rezolucje IATA). eTravel S.A. ani NBT nie ma prawa ani możliwości ingerencji w ich treść.

14.4. eTravel S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.

15. ZGODA UŻYTKOWNIKA.

Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe. Akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.